PRIVACYVERKLARING                                                                                                  

MICA B.V. h/o Maurice Dynamics is een onderneming die zich heeft gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening met betrekking tot het dynamisch profileren van individuen en teams. Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, verwerken wij soms ook persoonsgegevens. Bij de gegevensverwerking respecteren wij de privacy van onze relaties en zijn wij ervoor verantwoordelijk de persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen, wij hanteren daarbij ons beroepsgeheim.

Via deze privacyverklaring informeren wij u over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen van de verwerking, met wie wij de gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

 

Contactgegevens

Bezoekadres: Anna Blamanstraat 14 te (5122 CP) Rijen

Emailadres:     info@mauricedynamics.nl

Telefoon:         06-53148683

KvK-nummer:  60003014

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

  • contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van u en/of uw partner;
  • geboortedatum, geslacht en in sommige gevallen ook de nationaliteit en informatie over de burgerlijke staat en de samenstelling van het gezin;
  • kopie van een legitimatiebewijzen;
  • het Burgerservicenummer (BSN) en Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN);
  • gegevens omtrent rapportages;
  • en eventuele andere gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening.

Voor onze website maken wij geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

WAAROM VRAGEN WIJ DEZE GEGEVENS (DOEL EN GRONDSLAG)?

Voor het verlenen van gedegen dienstverlening is het meestal van belang dat wij een zo volledig mogelijk beeld van de situatie hebben. Daarbij is bijvoorbeeld de huidige samenstelling van het team of een (individuele) probleemstelling van belang. Deze gegevens ontvangen wij dan in het kader van de opdracht die aan ons verleend is.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om de personen aan wie wij onze diensten verlenen te identificeren. In verband met deze wettelijke verplichting nemen wij een kopie van uw legitimatiebewijs op in onze administratie.

AAN WIE VERSTREKKEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Soms is het voor onze dienstverlening noodzakelijk dat wij persoonsgegevens aan derden verstrekken, zoals bijvoorbeeld correspondentie andere soortgelijke dienstverleners. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden buiten de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.

HOE LANG BEWAREN WIJ DEZE GEGEVENS?

Omdat onze werkzaamheden in veel gevallen ook jaren nadien nog van belang kunnen zijn, bewaren wij de gegevens en (email)correspondentie in beginsel zo lang mogelijk, zodat ook dan nog teruggevallen kan worden op deze (relevante) dossiervorming. Dit doen wij ook nadat de relatie is beëindigd. Daarnaast zijn wij in de meeste gevallen wettelijk verplicht om deze gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

WELKE WAARBORGEN EN RECHTEN HEEFT U?

Op uw verzoek zullen wij u inzage verlenen in uw persoonsgegevens, of kunt u verzoeken om overdracht, correctie of verwijdering van uw gegevens. Aan dergelijke verzoeken komen wij tegemoet, tenzij en voor zover wij daardoor niet kunnen voldoen aan de aan ons gestelde wettelijke vereisten (bewaarplicht, identificatieplicht).

HOE ZIJN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen. Wij streven ernaar om de gegevens in hardcopy te minimaliseren en deze gegevens worden zoveel mogelijk afgesloten opgeslagen. De digitale beveiliging van de gegevens op onze server en van het emailverkeer op onze computers hebben wij uitbesteed aan een deskundige partij. De beveiligingssoftware wordt up-to-date gehouden en gegevensdragers en computers hebben wij middels encryptie beveiligd.