Algemene voorwaarden

 

1. MICA B.V. h/o Maurice Dynamics is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij de directie wordt gevoerd door CHELLO Holding B.V., waarbij op haar beurt de directie gevoerd wordt door M.A.C.C. Heijmans.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en uitsluitend te zijn aanvaard door of namens Maurice Dynamics, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen – aangewezen door Maurice Dynamics – zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De juiste toepassing, begeleidingen en uitvoering van de Maurice Dynamics inzichten valt geheel onder de verantwoordelijkheid van Maurice Dynamics. Deze inzichten dienen uitsluitend ter indicatie. Maurice Dynamics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele persoonlijke, materiële of immateriële schade

4. Maurice Dynamics zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

5. De uitvoering van gegeven opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

6. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Maurice Dynamics is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

7. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Maurice Dynamics doch ook ten behoeve al degenen die voor Maurice Dynamics werkzaam zijn.

8. Betaling van onze diensten dient op de dag van de afspraak te geschieden. Bij eventuele verhindering wordt verwacht minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte gebracht te worden. Mocht dit niet het geval zijn dan is Maurice Dynamics helaas genoodzaakt om 25% van het totaalbedrag te behouden. Indien er sprake is van overmacht dan zal er een nieuwe afspraak ingepland worden, mits u dit kunt aantonen d.m.v. een bewijsstuk.

9. De prijzen van Maurice Dynamics zijn exclusief reiskosten en inclusief BTW en kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.